Добре дошли в училището Демстроу!


  Учебник и конспект.

  проф. дьо Равин
  проф. дьо Равин
  Ръководство, преподавател по Екология и Здравно Образование
  Ръководство, преподавател по Екология и Здравно Образование

  Брой мнения : 175
  Join date : 26.08.2010
  Age : 21
  Местожителство : Плевен

  Учебник и конспект. Empty Учебник и конспект.

  Писане  проф. дьо Равин on Пет Авг 27, 2010 5:27 am

  Конспект:
  1ви курс.
  1.Що е екология?-Т и П
  2.Що е Здравно Образование?-Т и П
  3.Провеждане на семинари. 1ва част.-П
  4.Провеждане на семинари. 2ра част.-П
  5.Провеждане на семинари. 3та част.-П
  6.Междусрочно изпитване.-Т
  7.Здраве и човек. 1ва част.-Т и П
  8.Здраве и човек. 2ра част.-Т и П
  9.Подготовка за Изпит.-Т
  10.Изпит-П
  проф. дьо Равин
  проф. дьо Равин
  Ръководство, преподавател по Екология и Здравно Образование
  Ръководство, преподавател по Екология и Здравно Образование

  Брой мнения : 175
  Join date : 26.08.2010
  Age : 21
  Местожителство : Плевен

  Учебник и конспект. Empty Re: Учебник и конспект.

  Писане  проф. дьо Равин on Сря Сеп 01, 2010 1:53 am

  Урок №1
  Що е Екология?
  Екология
  Екологията (от гръцки: οἶκος, „къща“, и -λογία, „изследване на“) е наука, раздел на биологията, която изучава взаимоотношенията между организмите и взаимодействията помежду им в околната среда.[1] Основен предмет на изследване на екологията са екосистемите, взаимно свързани мрежи от растения, животни и други организми в даден географски район, които зависят едни от други.
  Екологията се обособява от останалите природни науки в края на 19 век. Тя е тясно свързана с други области, като физиология, теория на еволюцията, генетика и етология.[2] За разлика от тях предмет на екологията са по-общите процеси и принципи, на които се основава функционирането на биосферата, сред които:[1][3][4]
  жизнените процеси, обясняващи адаптациите
  разпространението и числеността на организмите
  движението на материалите и енергията в живите съобщества
  сукцесионното развитие на екосистемите
  биоразнообразието
  Съществуват четири основни среди на живот – водна, сухоземна, почвена и организмова. Организмите, които ги обитават, имат редица приспособления, позволяващи им да живеят с тях. Тези приспособления се формират под влияние както на специфичните условия на средата, които наричаме абиотични екологични фактори (светлина, топлина, вода, соли, разтворени във водата, и др), така на сложните взаимодействия между организмите – биотичните екологични фактори (конкуренция, хищничество, взаимопомощ т.н.). Тези връзки са предмет на екологията.
  Екологията има множество практически приложения в области като консервационна биология, управление на природните ресурси (селско стопанство, горско стопанство, рибно стопанство), градоустройство, здравеопазване, икономика и дава принципната основа за изследване на обществените взаимодействия при хората.


  _________________
  Some say the world will end in fire,
  Some say in ice.
  From what I've tasted of desire
  I hold with those who favor fire.
  But if it had to perish twice,
  I think I know enough of hate
  To say that for destruction ice
  Is also great
  And would suffice.
  проф. дьо Равин
  проф. дьо Равин
  Ръководство, преподавател по Екология и Здравно Образование
  Ръководство, преподавател по Екология и Здравно Образование

  Брой мнения : 175
  Join date : 26.08.2010
  Age : 21
  Местожителство : Плевен

  Учебник и конспект. Empty Re: Учебник и конспект.

  Писане  проф. дьо Равин on Сря Сеп 01, 2010 1:55 am

  Урок №2
  История на Екологията и нейния основоположник.
  История
  Екологията е обособена като биологична наука едва през 19 век от Ернст Хекел, който пръв употребява понятието. Заслуга за развитието и има В. Вернадски, който обосновава становището, че организмите и средата, в която живеят са едно цяло и че помежду им се извършва кръговрат на веществата. Благодарение на този кръговрат животът на Земята не е застаршен от изчезване. Според американския учен Ю. Одум (1977) екологията е междудисциплинна област на знанието, която свързва физичните и биологичните явления и образува мост между естествените и обществените науки. Въпреки, че е сравнително млада наука, екологията бързо заема важно място в живота на човека. Днес с нея се занимават не само биолозите, но и хората с най-различни професии. Причината за този интерес е важността на явленията, които тя изследва.
  В България екологията се е развила като раздел на ботаниката и зоологията. Изучават се е влиянията на различните екологични фактори върху растенията и животните. Истинското развитие на екологията като самостоятелна биологична наука започва около началото на 60-те години на ХХ век.


  _________________
  Some say the world will end in fire,
  Some say in ice.
  From what I've tasted of desire
  I hold with those who favor fire.
  But if it had to perish twice,
  I think I know enough of hate
  To say that for destruction ice
  Is also great
  And would suffice.
  проф. дьо Равин
  проф. дьо Равин
  Ръководство, преподавател по Екология и Здравно Образование
  Ръководство, преподавател по Екология и Здравно Образование

  Брой мнения : 175
  Join date : 26.08.2010
  Age : 21
  Местожителство : Плевен

  Учебник и конспект. Empty Re: Учебник и конспект.

  Писане  проф. дьо Равин on Сря Сеп 01, 2010 1:58 am

  Урок №3
  Разновидности на нива на организация
  Нива на Организация
  Екологията изучава системи от надорганизмово ниво – индивид, популация, съобщество, екосистема. Във връзка с тях, най употребяваните термини и понятия са следните:
  биотични компоненти(фактори) на системата: Съвкупността от всички видове организми във функционалната система. Класифицират се съобразно функцията на различните видове организми: производители, консуматори и разложители. Според начина си на хранене с минерален или органичен въглерод се разделят съответно на автотрофни и хетеротрофни. Според начина си на дишане, с кислород или без кислород се разделят на аеробни и анаеробни.
  абиотични компоненти (фактори) на системата: атмосфера, хидросфера и литосфера. Частите в тях, които съдържат живот се обединяват в понятието биосфера.
  индивид : всеки отделен организъм.
  популация : група от индивиди от даден вид обитаващи определена територия.
  съобщество: група от съвместно обитаващи определена територия различни популации от автотрофни и хетеротрофни организми.
  екосистема: съвкупността от съобществата на организмите и неживата среда в която те функционират единно и взаимно зависят. Дефинира се още като най-малката основна функционална единица на природата включваща биотична и абиотична съставки. Или още, всяка природна площ или природен обем съдържаща трите абиотични и биотични компоненти се нарича екосистема. Доминиращата компонента определя каква е екосистемата т.е тя може да бъде горска екосистема, полска екосистема, планинска екосистема, почвена екосистема, водна екосистема и т.н.
  околна среда : Всички условия(фактори) обуславящи съществуването на организмите (биотични и абиотични).
  екологични фактори: Елементите на околната среда, които са необходими за съществуването на организмите или действащи отрицателно върху тях се наричат екологични фактори. Те се класифицират на :
  Абиотични фактори на околната среда. Включват се всички компоненти на неживата природа. Те са светлината, температурата, относителната влажност на въздуха и други компоненти на климата и околната среда, каквито са аерацията на почвата, нейното плодородие, естествената радиация и т.н.
  Биотични фактори на околната среда. Това е съвкупността от въздействието на жизнената дейност на едни организми върху съществуването и развитието на други организми. Едни организми служат за храна на други организми. Растенията (продуценти) служат за храна на тревоядните животни( консументи от първи порядък). Те от своя страна служат за храна на хищниците( консументи от втори порядък). Или едни организми се явяват среда за обитаване на други организми( гостоприемник – паразит).
  Антропогенни фактори на околната среда. Съвкупността от човешки дейности, които причиняват промяна на околната среда. Една от последиците на въздействието на антропогенните фактори е промяната на местообитанията на организмите, което застрашава тяхното съществуване. Историята на човечеството е история на неговия труд. Негово начало е ловът следван от възникването на земеделието, промишлеността, транспорта и т.н., което води до силно изменение на природата на Земята. Тези модификации упражняват въздействие върху човешкото здраве и икономическата активност. С това възниква проблемът за опазването на околната среда чрез рационализиране на човешката дейност и преди всичко рационалното използване на природните ресурси. Идентифицирането на антропогенните фактори като своеобразен вид екологични фактори осмисля връзката на екологията с опазването на околната среда и придава на тази наука приложен характер в различни изражения – геоекология, инженерна геоекология, агроекология, медицинска екология и др.


  _________________
  Some say the world will end in fire,
  Some say in ice.
  From what I've tasted of desire
  I hold with those who favor fire.
  But if it had to perish twice,
  I think I know enough of hate
  To say that for destruction ice
  Is also great
  And would suffice.

  Sponsored content

  Учебник и конспект. Empty Re: Учебник и конспект.

  Писане  Sponsored content


   В момента е: Чет Дек 05, 2019 11:57 pm